மின்னியல் மின்னணுவியல் கணினியியல் போன்ற துறை சாந்தவர்களுக்கான ஆங்கில தமிழ் சொல் அகராதி,
 • மின்னியல் மின்னணுவியல் கணினியியல் போன்ற துறை சாந்தவர்களுக்கான ஆங்கில தமிழ் சொல் அகராதி,

  தொகுப்பு-மார்க்கண்டு தேவாரஜா(LLB-MP-TGTE)Mayuraagoldsmith-Zurich-Switzerland.இந்த பாடங்களில் கல்வி பயிலும் மாணவர்கள், மற்றும் இந்த துறையில் தொழில் செய்பவர்கள் iஇந்த துறையில் தொழில் பயில விரும்புவர்களின் நலனுக்காக,மின்னியல் மின்னணுவியல் துறைசார்ந்த ஆங்கிலச் சொல்லுக்கு நிகரான தமிழ்ச் சொற்களைப் பதிவிட்டுள்ளேன் படித்தும் பயன் பெறவும். ஆங்கில எழுத்துரு வரிசைப்படி இவை பதிவிடப்பட்டுள்ளது.

  NUMERIC - எண் வரிசை

  3-PHASE CIRCUIT - மும்முனைச் சுற்று, முத்தறுவாய் சுற்று

  8B10B ENCODING - எட்டுக்குப்பத்து குறியாக்கம் - DVB-ASI, SAS, SATA, PCI-Express போன்ற பல செந்தரங்களில் பயனாகும் குறியாக்கம், இதில் கடிகை உட்பதிந்துள்ளது; துணுக்கோடை (bitstream) எட்டு துணுக்கு குறிகளாக பிரிக்கப்பட்டு ஒவ்வொரு குறியும் பத்து துணுக்கு குறியாக 1 0 சமஎண்ணிக்கையாக அமையும்படி மாற்றப்படுகிதது

  A

  AC CURRENT - ஆடலோட்டம், மாறுதிசை மின்னோட்டம்

  AC VOLTAGE - மாறுதிசை மின்னழுத்தம்

  ACOUSTIC COUPLER - கேட்பொலிப் பிணைப்பி

  ACOUSTICS - கேட்பொலியியல்

  ACTIVE DEVICE - செயல்படுச் சாதனம்

  ADMITTANCE - விடுப்பு - ஒரு உயிர்பற்ற மின்சுற்றின் (passive electric cicuit) மாறுதிசையோட்டம் கடத்தும் தன்மை; மறுப்பின் தலைகீழ்; இது கடத்தம் மற்றும் ஏற்பு ஆகியவற்றின் கூட்டு காவி மதிப்பு; G + j(BC-BL) மதிப்பு கொண்டுள்ளது; ஒருதிசையோட்ட கடத்தத்திற்கு நிகரானது

  ACTIVE LOAD - செயல்படு சுமை

  ALIASING, ALIAS FREQUENCY - புனைவு, புனையலைவெண் - ஒரு மாதிரியெடுப்பு முறைமையில் போதுமற்ற மாதிரிவிகிதத்தால் உள்ளீடு குறிகையை (உதாரணமாக கேட்பொலி, ஒளிதோற்றம்) மறுமீட்கும்போது உயர் அலைவெண்களில் முதலிருந்த குறிகை (ஒலி, ஒளி வகையறா) தவறாக தாழ் அலைவெண்ணாக பெறும் நிலை

  ALGORITHM - படிமுறை

  AMPLIDYNE - மிகைப்பி மின்னாக்கி

  AMPLITUDE SHIFT KEYING - வீச்சு பெயர்வு இணைத்தல் - சங்கேத குறியீடுகளை பல்வேறு வீச்சுகளாக பிரதிபலிக்கும் இலக்க பண்பேற்ற முறை

  ANALOG ELECTRONICS - ஒப்புமை மின்னணுவியல், ஒப்புமையியல்

  ANALYSIS - பகுப்பாய்வு

  ANALYZER - பகுப்பி

  AND GATE - உம்மை வாயில்

  ANISOTROPIC ANTENNA - ஒருதிசை அலைக்கம்பம்

  ANODE - நேர்முனை

  ANTENNA - அலைக்கம்பம் - மின்காந்த வானலையை மின்குறிகையாக அல்லது எதிர்மறையாக ஆக்கும் சாதனம்

  ANTENNA COUPLER - அலைக்கம்பப் பிணைப்பி - அலைக்கம்பம் மற்றும் செலுத்தி அல்லது பெறுவி இடையே அமையும் மின்மறுப்பு பொறுத்தும் (impedence matching) சாதனம்

  APPARENT POWER - தோற்றத் திறன் - எதிர்வினை உறுப்பு (reactive element) கொண்ட மின்சுற்றில் செலவாகும் மின்திறன்; கண மின்னோட்டம் மற்றும் கண மின்னழுத்தம் ஆகியவற்றின் பெருக்கு; P = Vinst x Iinst

  ARGON - இலியன்

  ARMATURE - மின்னகம்

  ARSENIC - பிறாக்காண்டம்

  ATTENUATION, ATTENUATOR - மெலிப்பு, மெலிப்பி

  ATOMIC INSTRUCTION - அணுநிலை ஆணை

  AUTO-CORRELATION - தன் ஒட்டுறவு - ஒரு குறிகையில் தன்னுடனையே உள்ள ஒட்டுறவு; இக்கெழு அக்குறிகையின் சுழல் தன்மையை பிரதிபலிக்கிறது

  AUTOMATIC GAIN CONTROL (AGC) - தானியங்கு மிகைப்பு கட்டுப்பாடு - ஒரு மிகைப்பி அமைப்பு, இதில் தன் மிகைப்பை தேவைக்கேற்ப மாற்றி அதன் மீது வழங்கப்படும் உள்ளீடுகளின் வீச்சளவு வரம்புகளுக்கிடையே ஒரே வெளியீடு வீச்சளவை உற்பத்தி செய்யும்

  AUTO PILOT - தானோட்டி

  AUTO ROUTER - தானியங்குத் திசைவி

  AVERAGE CURRENT - சராசரி ஓட்டம்

  AVERAGER - சராசரிப்படுத்தி

  AXIOM - அடிகோள்

  AZIMUTH - திசை ரேகை - கிடைத்தளத்தில் வலஞ்சுழி கோண அளவு


  B

  BALUN (BALANCED-TO-UNBALANCED TRANSFORMER) - சமனிலாச்சமனி

  BANDPASS FILTER - பட்டைவிடு வடிப்பி

  BANDSTOP FILTER - பட்டைத்தடை வடிப்பி

  BANDWIDTH - பட்டை அகலம்

  BATTERY - மின்கலம்

  BEACON (= AERONAUTICAL BEACON) - சுழலொளி - விமானங்களுக்கு அடையாளம் தெரிவிக்கும் தரையமைந்த தொடர் அல்லது சிமிட்டும் ஒளி

  BEAM (OF LIGHT, ELECTRONS ETC.) - கற்றை

  BIASING - சாருகையிடுதல் - ஒரு திரிதடையத்தை (பொதுவாக மிகைப்பியாக) செயல்படுத்த, அதன் தளவாய் மீது ஒருதிசை மின்னழுத்தம் ஏற்படுத்துதல்

  BIAS VOLTAGE - சாருகை மின்னழுத்தம் - ஒரு திரிதடையம் செயல்படும்போது, தன் தளவாய் மீது ஏற்படுத்தப்படும் ஒருதிசை மின்னழுத்தம்

  BIAS CURRENT - சாருகை மின்னோட்டம் - ஒரு திரிதடையம் செயல்படும்போது, தன் தளவாய்-உமிழ்வாய் சந்தியில் பாயும் ஒருதிசை மின்னோட்டம்

  BINARY - இருமம்

  BIT (DATA) - துணுக்கு (தரவு)

  BIT RATE - துகள் வீதம்

  BLANKING - மறைத்தல் - ஒரு பரவல் காட்சியின் (rastor display) மீள்வரைவு (retrace) காட்சித் திரையில் காணாமல் இருப்பதற்க்கு செருகப்படும் துடுப்புகள்; இவை நெடு மீள்வரைவு (vertical retrace), கிடை மீள்வரைவு (horizontal retrace) என வகைப்படுகின்றன

  BOOTSTRAP, BOOTSTRAPPING, BOOTSTRAP CIRCUIT - ஈடேற்று, ஈடேற்றம், ஈடேற்றுச் சுற்று - மாறுமின்னழுத்தத்திற்கு அதிகாக மின்மறுப்பு தரும் ஒரு வகை சாருகை முறை

  BROADBAND - அகலப்பட்டை, அகண்ட அலைவரிசை

  BROADSIDE ARRAY (ANTENNA) - முகமியக்க அணி (அலைக்கம்பம்)

  BUS (DATA) - பாட்டை (தரவு)

  BROMINE - நெடியம்

  BRONZE - வெண்கலம்

  BUFFER, BUFFER AMPLIFER - இடையகம், இடையக மிகைப்பி

  BURIED VIA - மறைந்த வழிமம் - ஒரு சுற்றுப்பலகையில் இரு முகங்களை எட்டாத வழிமம்; இது ஒரு முகத்தை எட்டும் அல்லது உள்ளடுக்குகளில் மறைந்திருக்கும்

  BUSY, BUSY STATE - வேலயாக, வேலையான நிலை

  BYTE (= OCTET) - எண்ணெண்


  C

  CABLE - வடம்

  CABLE MODEM- வடப் பண்பேற்றிறக்கி

  CACHE MEMORY - இடைமாற்று நினைவகம் - பலமுறை அணுகப்படும் தரவுகளுக்கு ஒதுக்கப்படும் ஒரு விரைவு நினைவகம்

  CALCULATOR - கணிப்பான்

  CALCULUS - நுண்கணிதம்

  CAMCORDER - நிகழ்பதிவி

  CAPACITOR - மின்தேக்கி, கொண்மி

  CAPACITIVE REACTANCE - கொண்ம எதிர்வினைப்பு

  CAPILLARY ACTION - புழை இயக்கம்

  CARRIER SIGNAL - சுமப்பி குறிகை

  CARTRIDGE - பொதியுறை

  CASCADE - ஓடையிணைப்பு

  CATALYST - வினையூக்கி

  CATHODE - எதிர்முனை

  CDROM - படிப்பு குறுவட்டு

  CD READ WRITE - எழுதுப்படிப்புக் குறுவட்டு

  CD RECORDABLE - பதிவுக் குறுவட்டு

  CELL PHONE (MOBILE PHONE) - கைபேசி (நகர்பேசி)

  CENTRE OF GRAVITY - ஈர்ப்பு மையம்

  CENTRE OF MASS - பொருண்மை மையம்

  CHARECTERISTIC - சிறப்பியல்பு

  CHARECTERISTIC IMPEDENCE - சிறப்பு மின்மறுப்பு - ஒரு செலுத்துதடத்தில் ஏதேனும் இருப்பிடத்தின் மின்னழுத்தம்-மின்னோட்டம் விகிதம்

  CHARGE - மின்னூட்டு

  CHARGER - மின்னூட்டி

  CHASSIS GROUND - சட்டநிலம்

  CHIPSET - சில்லுத்தொகுதி

  CHORD (IN A CIRCLE) - நாண்

  CHORD (MUSIC) - பன்னிசை

  CHROMA / CHROMINANCE - நிறப்பொலிவு

  CIRCUMFERENCE - பரிதி

  CLOCK SIGNAL - கடிகாரக் குறிகை

  CLOCK BUFFER - கடிகார இடையகம்

  COAX(IAL) CABLE - ஓரச்சு வடம்

  COAXIAL LENSES - ஓரச்சு வில்லைகள்

  COBALT - மென்வெள்ளி

  CODEC - புரிப்பு

  COLLECTOR (TRANSISTOR) - ஏற்புவாய்

  COMBINATION, COMBINATION GROUP - சேர்வு, சேர்வுக் குலம்

  COMPOSITE VIDEO - கலவை ஒளிதோற்றம் - ஒளிர்மை (Luma), நிறமை (Chroma) மற்றும் நேரவிவரம் (Timing) கலந்த ஒளிதோற்றக் குறிகை; தொலைகாட்சி பெட்டிகளில் இந்த உள்ளீடு வழக்கமாக ஒரு மஞ்சள் நிற இணைப்பியாக (yellow connector) அமையும்

  COMPUTER - கணிப்பொறி, கணிணி

  CONCAVE LENS - குழிவில்லை

  COMMUTATOR - திசைமாற்றி மின்னோடிகளில் மின்னோட்டத்தின் திசையை காலசுழற்சியில் திசைமாற்றும் சாதனம்

  COMPUTER - கணிப்பொறி, கணிணி

  CONCAVE MIRROR - குழியாடி

  CONDUCTANCE - கடத்தம் - ஒரு பொருளின் ஒருதிசை மின்சாரம் கடத்தும் தன்மை; G = I/V என்கிற மதிப்புடையது, அதாவது தடையத்தின் தலைகீழ்

  CONE - கூம்பு

  CONFIGURABLE PROGRAMMABLE LOGIC DEVICE (CPLD) - உள்ளமை நிரல்படு தருக்கச் சாதனம்

  CONFIGURATION - உள்ளமைவு

  CONSTANT - மாறா, மாறிலி

  CONTINUOS FUNCTION - தொடர்ச்சியுள்ள சார்வு

  CONVEX LENS - குவிவில்லை

  CONVEX MIRROR - குவியாடி

  CONVOLUTION - சுருளல்

  COORDINATE - ஆயம்

  CORRELATION - ஒட்டுறவு

  CRYSTAL - படிகம்

  CRYSTAL OSCILLATOR - படிக அலைவி/அலைப்பி

  CUBE - கன சதுரம்

  CURRENT - மின்னோட்ட்ம், ஓட்டம்

  CYCLOTRON - சுழற்சியலைவி

   

  D

  DC CURRENT - நேரோட்டம்

  DATA - தரவு

  DATASHEET - தரவுத்தாள்

  DC CURRENT - நேரோட்டம், ஒருதிசை மின்னோட்டம்

  DC VOLTAGE - ஒருதிசை மின்னழுத்தம்

  DECODE, DECODING, DECODER - குறிவிலக்கு, குறிவிலக்கம், குறிவிலக்கி

  DECIMATE, DECIMATION - வீதக்குறை, வீதக்குறைவு - மாதிரித் தரவுகளை அதிக வீதத்திலிருந்து குறைந்த வீதத்திற்கு மாற்றுதல்; இடையுள்ள மாதிரிகள் விடப்படுகின்றன

  DECRYPT - மறைவிலக்கு

  DEMODULATION - பண்பிறக்கம்

  DESCRAMBLING - கலர்விலக்கம்

  DETECTOR - உணர்வி

  DIAC (DIODE FOR AC) - மாறுமின் இருமுனையம் மாறுமின்னோட்ட கட்டுப்பாட்டிற்கு பயனாகும் சாதனம்

  DIAMETER - விட்டம்

  DIFFERENTIAL, DIFFERENTIATION, DIFFERENTIATOR - வகையீட்டு, வகையீட்டல், வகையீட்டி

  DIFFRACTION - அலைவளைவு

  DIFFRACTION GRATING - அலைவளைவுக் கீற்றணி

  DIODE - இருமுனையம்

  DIRECTIONAL ANTENNA - திசைவு அலைக்கம்பம்

  DIRECTIONAL COUPLER - திசைவுப் பிணைப்பி

  DISCREET VALUES - தனித்த அளவுகள்

  DISCHARGE (ELECTRIC) - மின்னிறக்கம்

  DISCRIMINATOR - பிரித்துணர்வி

  DISTORSION - உருக்குலைவு

  DISC - வட்டு

  DISH ANTENNA - அலைக்கம்பா

  DOUBLE-STUB (IMPEDENCE) MATCHING - இருமுளை (மின் மறுப்புப்) பொறுத்தம்

  DRIVER (SOFTWARE) - இயக்கமென்பொருள்

  DYNAMO - மின்னாக்கி

   

  E

  EARTH GROUND - புவி நிலம்

  EARTHING - புவியிடுதல்

  EARTH WIRE - புவிக் கம்பி

  EDDY CURRENT - சுழலோட்டம்

  EGRESS - வெளிவாய்

  ELECTRIC FIELD - மின்புலம்

  ELECTRICITY - மின்சாரம்

  ELECTROCARDIOGRAPH - மின் இதயத்துடிப்பு வரைவி

  ELECTRON - எதிர்மின்னி

  ELECTRODE - மின்வாய்

  ELECTROMAGNETIC INTERFERENCE (EMI) - மின்காந்த இடையீடு

  ELECTROMAGNETIC WAVE - மின்காந்த அலை

  ELECTROMAGNETICS - மின்காந்தவியல்

  ELECTROSTATICS - நிலைமின்னியல்

  ELECTROSTATIC DISCHARGE (ESD) - நிலைமின்னிறக்கம் - இரு மின்னூட்டமுடைய பொருட்கள் அருகில் நெருங்கும்போது ஏற்படும் மின்னிறக்கம்

  ELECTROSTATIC SENSITIVE (=ESD SENSITIVE) - நிலைமின்பாதிக்கப்படத்தக்க(து)

  ELECTRON - எதிர்மின்னி

  ELECTRONICS - மின்னணுவியல்

  ELEMENT - தனிமம்

  EMITTER - உமிழ்வாய்

  EMULATION - போன்மம்

  END-FIRE ARRAY (ANTENNA) - முனையியக்க அணி (அலைக்கம்பம்)

  ENGINE - பொறி

  ENTITY - உருபொருள்

  ELEVATION - உயர்வு ரேகை

  ETHERNET - தூயவெளியம், தூயவெளி வலை

  ETHERNET CARD - தூயவெளி அட்டை

   

  F

  FABRICATION - கட்டுருவாக்கம்

  FACTORIAL - தொடர்பெருக்கு

  FALL TIME - விழுநேரம்

  FALLING EDGE - விழுவிளிம்பு

  FAN-IN - வீச்சு சுருக்கம்

  FAN OUT - வீச்சு விரிப்பு

  FAR-FIELD REGION - தொலைபுல மண்டலம்

  FIDUCIAL - நம்பகப்புள்ளி - மின்சுற்றுப்பலகைகளின் தானியங்குத் தொகுத்தலில் உறுப்புகளை பொறுக்கியமைக்கும் இயந்திரத்திற்கு மேற்கோள்ளாக உதவும் (சுற்றுப்பலகைகளிலிலுள்ள) புள்ளிகள்

  FEED HORN - அலையூட்டுக் குழல்

  FETCH CYCLE - கொணர் சுழர்ச்சி

  FIBRE-OPTIC CABLE - ஒளியிழைவடம்

  FIDELITY - மெய்நிலை

  FIELD - புலம்

  FIELD PROGRAMMABLE GATE ARRAY - களம் நிரல்படு வாயிலணி

  FIELD EFFECT TRANSISTOR (FET) - புலவிளைவுத் திரிதடையம்

  FILE - கோப்பு

  FILE ALLOCATION TABLE (FAT) - கோப்பு பிரிப்பு அட்டவணை

  FINLINE - துடுப்புத்தடம் - மின்சுற்றுப்பலகைகளின் துளைகளில் (vias) அச்சிடப்பட்ட மின்தடங்கள்

  FINITE IMPULSE RESPONSE (=FIR) FILTER - முடிவு கணத்தாக்க மறுமொழி விடிப்பி - பின்னூட்டம் உடைய இலக்க வட்ப்பி (digital filter); இவை நேரியல் கட்ட சிறப்பியல்வு (குறிகையில் உருக்குலைவு ஏற்படுத்தாத தன்மை) கொண்டவை

  FLAT PANEL DISPLAY (FPD) - தட்டைப் பலகக் காட்சி

  FLOW CHART - பாய்வுப்படம்

  FORWARD BIAS - முன்னோக்கு சாருகை - ஒரு இருமுனையத்தின் p-முனையை சார்பான (relative) நிறைமின்னழுத்தத்திற்கும் n-முனையை குறைமின்னழுத்தத்திற்கும் இணைத்தல்; இவ்விணைப்பினால் திரிதடையத்தில் கடத்தம் ஏற்படும்

  FREQUENCY HOPPING - அலைவெண் துள்ளல்

  FREQUENCY MODULATION - அலைவெண் பண்பேற்றம்

  FREQUENCY SHIFT KEYING - அலைவெண் பெயர்வு இணைத்தல்

  FULL ADDER - முழுக்கூட்டி

  FUNCTION (MATHEMATICAL) - சார்பு

  FUNCTION (SUBROUTINE, SUBPROGRAM) - துணைநிரல்

  FUNCTIONALITY - செயல்கூறு

  FUSE - உருகி

  FUZZY LOGIC - இடைநிலை தருக்கம், இடைநிலை ஏரணம்

   

  G

  GAIN - பெருக்கம்

  GALVANOMETER - கல்வனோமானி

  GALLIUM - மென்தங்கம்

  GATE - வாயில்

  GATE (IN F.E.T.) - வாயில்வாய் (புலவிளைவு திரிதடையத்தில்)

  GATE ARRAY - வாயிலணி, வாயில் அணி

  GATEWAY - நுழைவாயில்

  GANG, GANGING - கூட்டியங்கு, கூட்டியங்குதல்

  GENERAL PURPOSE REGISTER - பொதுப்பயன் பதிவகம்

  GENERATOR - மின்னியற்றி

  GLITCH - தடுமாற்றம்

  GLOBAL POSITIONING SYSTEM - உலக இடம் காட்டும் அமைப்பு

  GRATING - கீற்றணி

  GRID (ELECTRIC) - மின்தொகுப்பு

  GROUNDING - நிலமிடுதல்

  GROUND CURRENT - நிலஓட்டம்

  GROUND PLANE - நிலத் தளம்

  GROUND WAVE - நிலஅலை

  GROUND WIRE - நிலக் கம்பி

   

  H -

  HALF ADDER - அரைக்கூட்டி

  HALOGEN - உப்பீனி

  HARD DISK - நிலைவட்டு

  HARDWARE - வன்பொருள்

  HARMONIC(S) - இசையம்(ங்கள்)

  HELICAL ANTENNA - சுருள் அலைக்கம்பம்

  HELIUM - எல்லியம்

  HETRODYNE, HETRODYNING - கலக்கிப்பிரி, கலக்கிப்பிரிப்பு - கலப்பி மற்றும் உள்ளிட அலைவி ஆகியவை கொண்டு வானலையை இடையலை ஆக்குதல் அல்லது எதிர்மாறாக

  HEX NUMBER - பதின்அறும எண்

  HEXODE - அறுமுனையம்

  HIGH PASS FILTER - உயர்பட்டை வடிப்பி

  HOLOGRAPHY - ஒளிப்படவியல்

  HOMOGENIOUS - ஒருபடித்தான

  HORIZONTAL LINE - கிடை வரைவு - பரவல் காட்சியில் மின்னிக் கற்றையின் இடது-வலது பெயர்வு

  HORIZONTALLY POLARIZED WAVE - கிடை முனைவாக்கப்பட்ட அலை - மின்புலம் கிடைதளத்திலேயே அமையும் ஒளி அல்லது வானலை

  HOST - விருந்தோம்பி

  HUE - வண்ணச்சாயல்

  HUB - குவியன்

  HYPERBOLA - அதிபரவளையம்

   

  I

  IDEAL - கருதியல்

  IDLE, IDLE STATE - பயனிலான, பயனில் நிலை

  IDENTITY - முற்றொருமை

  IMPEDENCE - மறுப்பு - ஒரு உயிர்பற்ற மின்சுற்றின் (passive electric cicuit) மாறுதிசையோட்டம் எதிர்ப்புத் தன்மை; விடுப்பின் தலைகீழ்; இது தடையம் மற்றும் எதிர்வினைப்பு ஆகியவற்றின் கூட்டு காவி மதிப்பு; Z = R + j(XL-XC) மதிப்பு கொண்டுள்ளது

  IMPEDENCE MATCHING - மின் எதிர்ப்பு பொறுத்தம்

  IMPULSE - கணத்தாக்கம்

  IMPULSE RESPONSE - கணத்தாக்க மறுமொழி

  INCIDENCE (LIGHT) - ஒளிப்படுகை

  INDERMINATE - தேரா, தேரப்பெறாத

  INDIUM - அவுரியம்

  INDUCTIVE REACTANCE - தூண்ட எதிர்வினைப்பு

  INERTIA - சடத்துவம், ஜடத்துவம்

  INFINITE IMPULSE RESPONSE (=IIR) FILTER - முடிவற்ற கணத்தாக்க மறுமொழி வடிப்பி - பின்னூட்டு கொண்ட இலக்க வடிப்பி; இவை கொடுத்த மறுமொழியை செயல்படுத்த சிக்கனமானவை

  INFINITY - முடிவிலி

  INGRESS - உள்வாய்

  INITIATOR - துவக்கி

  INITIALIZATION - முன்னமைவு

  INSTRUMENT LANDING SYSTEM - தரையிறங்கு கருவி அமைப்பு - விமானம் தரையிறங்க பாதை மற்றும் வழிகாணலை அறிவிக்கும் தரையமைந்த துள்ளியமான கருவி

  INSULATE, INSULATION - மின்காப்பிடுதல், மின்காப்பு

  INSULATED - மின்காப்பிடப்பட்ட(து)

  INTELLIGENCE - நுண்ணறிவு

  INTEGER - முழு எண்

  INTEGRAL, INTEGRATION, INTEGRATOR - தொகையிடு, தொகையீட்டல், தொகையீட்டி

  INTERLACE - தொடர்பின்னல்

  INTERLACED SCANNING - பின்னிய துருவுதல்

  INTERMEDIATE FREQUENCY (IF) - இடைநிலை அலைவெண், இடையலை

  INTERFERENCE - இடையீடு

  INTERPOLATE, INTERPOLATION (DSP) - வீதமேற்று, வீதமேற்றம் - மாதிரித் தரவுகளை குறைந்த வீதத்திலிருந்து அதிக வீதத்திற்கு மாற்றுதல்; புதிதாக செருகப்படும் தரவுகள் சராசரி அல்லது பூச்சியமாக கருதப்படுகின்றன

  INTERPOLATE, INTERPOLATION (STATISTICS) - இடைச்செருகு, இடைச்செருகல்

  INTERRUPT - குறுக்கீடு

  INVARIANT, INVARIANCE - மாற்றமுறாதது, மாற்றமுறாமை

  INVERTER - மாறுதிசையாக்கி - ஒருதிசை மின்னோட்டத்தை மாறுதிசையாக மாற்றும் சாதனம்

  INVERSE SQUARE LAW - எதிர் வர்க்க விதி

  INVOLUTE, INVOLUTION - சுருட்சிவரை, சுருட்சி

  ISOLATION - தனிமையாக்கம் - குறிகைகள், சாதனங்கள் ஆகியவை இடையே மின் அல்லது காந்த தொடர்பை தடுத்தல்

  IRIDIUM - உறுதியம்

  IRREGULARITY - ஒழுங்கின்மை

  IRON LOSS - இறும்பு இழப்பு

  ISA - INDUSTRY STANDARD ARCHITECTURE - தொழிலக நெறிக் கட்டமைப்பு

   

  J - வரிசை

  JACKET - உறை

  JAM - நெரிசல்

  JAW - தாடை

  JOB - பணி

  JUMP - தாவு

  JUNCTION - சந்தி

  JUNCTION DIODE - சந்திப்பு இருமுனையம்

  JUNCTION TRANSISTOR - சந்திப்புத் திரிதடையம்

  JOYSTICK - இயக்குப்பிடி

  K

  KEY BOUNCE - விசைத் துள்ளல்

  KEYBOARD (COMPUTER, TYPEWRITER) - விசைப்பலகை

  KEYBOARD (MUSIC) - இசைப்பலகை

  KEY BOUNCE - சாவித் துள்ளல், விசைத் துள்ளல்

  KEY WAY - சாவித் துளை

  KINETIC ENERGY - இயக்க ஆற்றல்

  KLYSTRON, KLYSTON OSCILLATOR - மின் கற்றையலைக் குழல், மின் கற்றையலைவி/கற்றையலைப்பி - நுண்ணலைகளை எற்படுத்தும் ஒரு சாதனம்

  KNOB - குமிழ்

  KNEE POINT - திருப்பும் முனை

  KEYING - இணைத்தல்

  KRYPTON - மறைவியம் - நிறமற்ற மந்த வளிமம்; சூழலில் 1ppm அளவுடையது; குழல்விளக்குகளில் (fluorescent lamps) பயன்பெறுகிறது

   

  L

  LASER - ஊடொளி

  LASER DIODE - ஊடொளி இருமுனையம்

  LATCH - தாழ்ப்பாள்

  LATENCY - சுணக்கம்

  LATENT HEAT - உள்ளுறை வெப்பம்

  LATTICE - உருபொருள்

  LAYOUT (IC, PCB) - மனையமைவு

  LIGHT EMITTING DIODE - ஒளி உமிழ் இருமுனையம்

  LINEAR (PARTICLE) ACCELERATOR - நேரியல் (துகள்) முடுக்கி

  LINEAR IC - நேரியல் ஒருங்கிணைச்சுற்று

  LINKER - தொடுப்பி

  LIQUID CRYSTAL DISPLAY (LCD) - திரவப் படிகக் காட்சி

  LITHIUM - மென்னியம் - குறையளவு எடைக்கொண்ட உலோகம்; வெள்ளி நிறமானது; கத்தியால் வெட்டக்கூடியது

  LOAD, LOAD (v.), LOADING - சுமை, சுமைக்கொடு, சுமைக்கொடுத்தல்

  LOCUS - நியமாப்பாதை

  LOG IN - புகுபதிகை

  LOG OUT - விடுபதிகை

  LOGIC - தருக்கம், ஏரணம்

  LOGIC ELEMENT- தருக்கத் தனிமம்

  LOGARITHM - மடக்கை

  LOGIC DESIGN - தருக்க வடிவமைப்பு

  LOGIC LOCK REGION - தருக்கம் அடைப்பு மண்டலம்

  LONGITUDE - நெட்டாங்கு

  LOW DROP OUT REGULATOR - தாழ்வீழ்ச்சி சீர்ப்படுத்தி, தாழ்வீழ்ச்சி சீர்ப்பி

  LOW PASS FILTER - தாழ்பட்டை வடிப்பி

  LOW NOISE - தாழ் இரைச்சல்

  LOW NOISE BLOCK DOWNCONVERTER (LNB) - தாழ்விறைச்சல் பட்டை கீழ்மாற்றி (பட்டைமாற்றி) - செயற்கைக்கோள் குறிகையை L-பட்டை இடையலையாக மாற்றும் சாதனம்

  LUMINANCE - ஒளிர்மை

  LUMPED CIRCUIT ELEMENTS - திரண்ட சுற்றுருப்புக்கள் - வானலை குறிகைப்பாதையில் போலி சுற்றுருப்புக்கள் - மின்தடையம், மின்தேக்கம் மற்றும் மின்தூண்டல் ஆகியவற்றை கருதியல் மின்தடங்களுடன் (ideal conductors) தனத்தனியான சுற்றுருப்புக்களாக பிரதிபலிக்க இயலும்; இச்சுற்றுருப்புக்கள் திரண்ட சுற்றுருப்புகள் எனப்படுகின்றன

  M

  MACRO - குறுநிரல்

  MAGNETOGRAPH - காந்தவரைவி

  MAGNETOMETER - காந்தமானி

  MAGNETRON - காந்த அலைவி

  MAGNIFICATION - உருப்பெருக்கம்

  MAGNITUDE - வீச்சளவு

  MANTISSA - அடிஎண்

  MASS - நிறை

  MASTER CLOCK - முதன்மைக் கடிகாரம்

  MASS STORAGE - திரள் சேமிப்பகம்

  MATH COPROCESSOR - கணித இணைச்செயலி

  MATRIX - அணி

  MEMORY ADDRESS - நினைவக முகவரி

  MEMORY ALLOCATION - நினைவக ஒதுக்கீடு

  METAL LAYER - உலோக அடுக்கு

  METALLIZATION - உலோகப்பூசு, உலோகப்பூசல்

  MICROPHONE - ஒலிவாங்கி

  MICROSTRIP - நுண்கீற்று - மின்சுற்றுப்பலகைகளில் வெளி அடுக்குகளில் அச்சிடப்பட்ட மின்தடங்கள்

  MICROWAVE OVEN - நுண்ணலை அடுப்பு

  MIXER - கலப்பி

  MODEL - மாதிரியுரு

  MODEM - இணக்கி

  MODULATION INDEX - பண்பேற்ற குறியெண்

  MODULATOR - பண்பேற்றி

  MOMENT - திருப்பம்

  MOMENTUM - உந்தம்

  MOTHERBOARD - தாய்ப்பலகை

  MOTOR - மின்னோடி

  MULTIMEDIA - பன்னூடகம்

  MULTIMETER - பன்னளவி

  MULTIPROCESSOR SYSTEM - பல்செயலி முறைமை

  MULTIRATE SYSTEM - பல்வீத அமைப்பு - பல மாதியெடுப்பு வீதங்கள் கோண்ட அமப்பு; ஒரு மாதியெடுப்பு வீதத்திலுள்ள தரவு வேறொரு வீதத்தில் எதிர்ப்பார்க்கும் அமைப்பிற்கு அளிக்கும் போது, ஒரு பல்வீத அமைப்பு தேவைப்படுகிறது

  MULTISWITCH - பன்னிலைமாற்றி - ஒரு செயற்கைக்கோள் பெறு அமைப்பில் பல செயற்கைக்கோள் குறிகைகளை தனிமையோடு பல மேலமர்வுப் பெட்டிகளுக்கு தேர்வு செய்யும் சாதனம். இது கிண்ண அலைக்கம்பத்திற்கும் மேலமர்வுப் பெட்டி(களு)க்கிடையே அமைந்திருக்கும்

  MULTISTAGE AMPLIFIER - பலகூற்று மிகைப்பி

   

  N

  NAND GATE - இல்-உம்மை வாயில்

  NAVIGATIONAL AID (=NAVAID) - வழிகாணுதவி - பார்வை அல்லது தரவு மூலமாக விமானப் பாதையை தெரிவிக்கும் தரை அல்லது வானமைந்த கருவி

  NEAR-FIELD REGION - அருகுபுல மண்டலம்

  NETWORK - பிணையம்

  NETWORK ANALYSIS - பிணையப் பகுப்பாய்வு

  NEUTRON - நொதுமின்னி

  NIBBLE - நாலெண்

  NICKEL - வன்வெள்ளி

  NO LOAD CHARECTERISTIC - சுமையில் சிறப்பியல்பு

  NO LOAD CURRENT - சுமையிலோட்டம்

  NODE - கணு

  NOISE - இரைச்சல்

  NOISE FIGURE, NOISE FACTOR - இரைச்சல் அளவெண், இரைச்சல் காரணி - ஒரு செயல்படு சாதனத்தின் வெப்ப இரைச்சல் அளிப்பு தனது வெளியீட்டில் குறிப்பிடும் அளவு; உண்மை மிகைப்பியின் வெளி வெப்ப இரைச்சல்/கருதியல் மிகைப்பியின் வெளி வெப்ப இரைச்சல் என்ற விகிதம், dB அளவில்

  NOISE RESISTANCE - இரைச்சல் மின்தடை

  NOISE SUPPRESSION - இரைச்சல் நீக்கம்

  O

  OBJECTIVE LENS - பொருள்நோக்கு வில்லை

  OBSERVER - நோக்காளன்

  OBLIQUE - சாய்வான

  OCTET (= BYTE) - எண்ணெண்

  OMNIDIRECTIONAL ANTENNA - சமதிசை அலைக்கம்பம் - எல்லா திசைகளிலும் சமமாக மின்காந்த ஆற்றலை கதிர்வீசும் கருதியல் அலைக்கம்பம்

  OPEN CIRCUIT - திறந்த மின்சுற்று, திறந்த மின்பாதை

  OPEN LOOP GAIN - திறந்த வளையப் பெருக்கம்

  OPERATING RANGE - இயக்க நெடுக்கம்

  OPERATIONAL AMPLIFIER (OP-AMP) - செயல்படு மிகைப்பி (செய்மிகைப்பி)

  OR GATE - அல்லது வாயில்

  ORBIT - சுற்றுப்பாதை

  ORIENTATION - திசையமைவு

  OSCILLATION - அலைவு

  OSCILLOSCOPE - அலை(வு)நோக்கி

  OVERFLOW - வழிவு

  OVERSHOOT - மேல்பாய்வு

   

  P -

  PANAROMIC - அகலப் பரப்பு

  PARABOLIC REFLECTOR - பரவளைய எதிரொலிப்பி

  PARALLAX - இடமாறு தோற்றம்

  PARALLEL CONNCETION - பக்க இணைப்பு

  PARALLELLOGRAM - இணைகரம்

  PARA-MAGNET - இணைக்காந்தம்

  PARAMETER - கூறளவு

  PARASITIC ANTENNA - போலி அலைக்கம்பம்

  PARASITIC CAPACITANCE - போலி மின்தேக்கம், போலி மின்கொண்மம்

  PARASITIC INDUCTANCE - போலி மின்தூண்டம்

  PARASITIC IMPEDENCE - போலி மின் மறுப்பு

  PARITY BIT - சமநிலைத் துகள் - தரவு பரப்புகைப்போது, கூடுதலாக சேர்க்கப்பட்ட துகள்; இவை, பெற்ற தகவல் தரவுத்துகள்களில் பிழைகள் உள்ளதா என அறிவிக்கவும் அல்லது பிழை இருப்பின், அவைகளை நீக்கவும் இயல்கின்றன

  PARITY CHECK - சமநிலை சரிபார்ப்பு

  PASS BAND - கடத்துப் பட்டை

  PASSIVE LOAD - உயிர்ப்பில் சுமை, உயிர்பற்றச் சுமை

  PATCH CORD - எளிதிணைப்பு வடம்

  PEER - ஒப்பி

  PEER-PEER TRANSFER - ஒப்பி-ஒப்பி பரிமாற்றம்

  PENTODE - ஐம்முனையம்

  PERIODIC TABLE - தனிம அட்டவணை

  PERIPHERAL COMPONENT INTERCONNECT (PCI) - புறக்கருவி இணைமுகம்

  PERMEABILITY - காந்த உட்புகு திறன்

  PERMITTIVITY - மின் தற்கோள் திறன்

  PERMUTATION, PERMUTATION GROUP - வரிசைமாற்றம், வரிசைமாற்றக் குலம்

  PHASE (ANGULAR) - கட்டம்

  PHASE (EG. 3-PHASE CIRCUIT) - தறுவாய்

  PHASED ARRAY RADAR - கட்டஅணி கதிரலைக் கும்பா

  PHASE LOCKED LOOP (PLL) - கட்டமடைவு வளையம்

  PHASE SHIFT KEYING (PSK) - கட்டப் பெயர்வு இணைத்தல் - சங்கேத குறியீடுகளை பல்வேறு அலைக்கட்டங்களாக பிரதிபலிக்கும் இலக்க பண்பேற்ற முறை

  PHOSPHOROUS - தீமுறி, பிரகாசிதம்

  PHOTON - ஒளித்துகள்

  PHOTOSPHERE - ஒளிமண்டலம்

  PICTURE TUBE - படக் குழாய்

  PICK-UP - அலையெடுப்பி

  PIEZO-ELECTRIC CRYSTAL - அமுக்கமின் பளிங்கு

  PLACE AND ROUTE - இடவமைவு-திசைவு

  PLACEMENT - இடவமைவு

  PLANE POLARIZED WAVE - தள முனைவாக்கப்பட்ட அலை

  PLASMA - மின்மம்

  PLATINUM - வெண்தங்கம்

  PLOTTER - வரைவி

  PLUG - செருகி

  PLUTONIUM - அயலாம்

  POLE (NORTH/SOUTH) - முனை

  POLE (OF A TRANSFER FUNCTION) - முனைமம் - ஒரு மாற்றுச்சார்பின் வகுக்கோவையின் மூலங்கள்

  POLAR AXES - துருவ அச்சுக்கள், முனையச்சுக்கள்

  POLAR COORDINATES - துருவ ஆயங்கள், முனை ஆயங்கள்

  POLARIMETER - முனைவாக்கமானி - ஒளி அல்லது மின்காந்த அலையின் முனைவாக்க நிலையை கண்டறியும் சாதனம்

  POLARITY (POSITVE/NEGATIVE; NORTH/SOUTH) - கதிர்வு

  POLARIZER, POLAROID - முனைவாக்கி - முனைவாக்கமற்ற ஒளி அல்லது மின்காந்த அலையை முனைவாக்கப்பட்ட ஒளி அல்லது மின்காந்த அலையாக மாற்றும் கண்ணாடி உட்பொருள்

  POWER PLANE - திறன் தளம்

  POWER SPECTRUM - திறனிறமாலை

  POWER SPECTRAL DENSITY - திறனிறமாலை அடர்வு - ஒரு குறிகையின் திறன் பரவல், அலைவெண்ணின் சார்பாக; இதன் மதிப்பு அக்குறிகையின் தன்னொட்டுறவின் ஃபுரியர் உருமாற்ற வீச்சளவின் இருபடியாகும் (square of magnitude of auto-correlation)

  PROBE - தேட்டி

  PRISM - அரியம், பட்டகம்

  PROBABILITY - நிகழ்தகவு

  PROBABILITY DENSITY FUNCTION - நிகழ்தகவு அடர்சார்பு

  PROGRAMMER - நிரலி (DEVICE), நிரலர் (PERSON)

  PROGRAMMABLE LOGIC DEVICE - நிரல்படு தருக்கக் கருவி

  PROPOGATION - பரப்புகை

  PROTON - நேர்முன்னி

  PULSE AMPLIFIER - துடிப்பு மிகைப்பி

  PULSE CODE MODULATION - துடிப்பு சங்கேத பண்பேற்றம் - நிகழ்நேர (real-time) தரவுகளை இணைநிலை இலக்கமாக்கி (parallelized digital) செலுத்துதல்

  PULSE COUNTER - துடிப்பு எண்ணி

  PULSE GENERATOR - துடிப்பாக்கி

  PULSE SHAPER - துடிப்பு உருமாற்றி

  PULSE TRANSFORMER - துடிப்பு மின்மாற்றி

  PUMP - எக்கி

  PYRAMID - கூம்பகம்

   

  Q

  Q (QUALITY) FACTOR - தரக் காரணி

  QUADRATURE PHASE SHIFT KEYING (QPSK) - பரப்புக்காண் கட்டப் பெயர்வு இணைத்தல் - சங்கேத குறியீடுகளை பல்வேறு வீச்சு மற்றும் அலைக்கட்டம் சேர்வாக பிரதிபலிக்கும் இலக்க பண்பேற்ற முறை

  QUADRILATERAL - நாற்கரம்

  QUANTIZATION - சொட்டாக்கம் - தொடர்ச்சியுள்ள அளவுக் கணத்தை தனித்த அளவுக் கணமாக தோராயப்படுத்தி மாற்றுத்துதல்ல்; உதாரணமாக ஒரு ஒப்புமைக் குறிகையை ஒரு குறிப்பிட்ட படிநிலைகளில் இலக்கப்படுத்துதல்

  QUANTIZATION LEVEL - சொட்டாக்க படிநிலை

  QUANTIZER - சொட்டாக்கி

  QUANTUM - துளிமம்

  QUARTER WAVE ANTENNA - கால் அலைக்கம்பம்

  QUARTZ - பளிங்கு

   

  R

  RADAR - கதிரலைக் கும்பா

  RADIAN - ஆரகம்

  RADIATION PATTERN - கதிர்வீச்சு உருபடிவம்

  RADIATOR - கதிர்வீசி

  RADIO ACTIVITY - கதிரியக்கம்

  RADIO BEACON - வழிக்காணலை - விமானம் வழிகாணலுக்கான தரையமைந்த செலுத்தி எல்லா திசைகளிலும் கதிர்வீசும் வானலை

  RADIO BEACON (TRANSMITTER) - வழிகாணலை செலுத்தி

  RADIO CHANNEL - வானலைத் அலைவரிசை

  RADIUM - கருகன் - உற்பத்தியாகுபோது வெள்ளி நிறமாகவும், காற்றில் பட்டதும் உடனே கருக்கும் கதிரியக்க உலோகம்

  RADIUS - ஆரம்

  RADON - ஆரகன்

  RANDOM VARIABLE - சமவாய்ப்பு மாறி

  RATING - செயல்வரம்பு

  REACTANCE - எதிர்வினைப்பு - ஒரு மின்தேக்கி அல்லது மின்தூண்டியின் மாறுதிசையோட்டம் எதிர்க்கும் தன்மை; மின்தூண்டியில் jwL மற்றும் மின்தேக்கியில் 1/jwC என்கிற மதிப்புகள் கொண்டுள்ளது

  REACTIVE COMPONENT - எதிர்வினை உறுப்பு

  RECIPROCAL, RECIPROCITY - ஏற்றெதிர், ஏற்றெதிர்மை

  RECONFIGURATION - மீள்உள்ளமைவு

  RECTIFIER - (மின்)திருத்தி

  RECEIVER - பெறுவி

  REFLEX KLYSTRON OSCILLATOR - எதிர்வினை மின் கற்றையலைவி/கற்றையலைப்பி

  REFRACT - திரிபுறு

  REFRACTION - ஒளித்திரிபு

  REFRACTIVE INDEX - ஒளித்திரிபுக் கெழு

  REFLECTION (LIGHT, IMAGES) - எதிரொளி

  REFLECTION (ELECTRIC SIGNALS) - எதிரலை - முடிப்பு மின்தடை மற்றும் மின்செலுத்துத்தடங்களின் சிறப்பு மின்தடையம் பொறுந்தாததால் செலுத்தும் குறிகைக்கு எதிர்திசையில் குறிகைககள் எழும்பப்படுதல்

  RELATIVE MOTION - சார்பியக்கம்

  RELATIVITY THEORY - சார்பியல் கோட்பாடு

  RELAY - அஞ்சல் சுருள்

  RESET - மீளமை, மீளமைவு

  RESISTANCE - தடையம் - ஒரு பொருளின் ஒருதிசை மின்சாரம் எதிர்க்கும் தன்மை; R = V/I என்கிற மதிப்புடையது

  RESOLUTION - பிரித்திறண்

  RESONANCE - ஒத்திசை

  RESONATOR - ஒத்திசைவி

  RETRACE - மீள்வரைவு - ஒரு பரவல் காட்சியில் (rastor display) மின்னி கற்றை திரையின் விளிம்பை எட்டியதும் விரைவாக அதன் துவங்கிடத்திற்கு வரைவாக பின் செல்லுதல்; கிடை மீள்வரைவு (horizontal retrace), நெடு மீள்வரைவு (vertical retrace) என வகைப்படுகிறது

  REVERSE BIAS - பின்னோக்கு சாருகை - ஒரு இருமுனையத்தின் p-முனையை சார்பான (relative) குறைமின்னழுத்தத்திற்கும் n-முனையை நிறைமின்னழுத்தத்திற்கும் இணைத்தல்; இவ்விணைப்பினால் திரிதடையத்தில் தடையம் ஏற்படும்

  REVOLUTION - சுற்று

  RF (RADIO FREQUENCY) - வானொலி அலை, வானலை

  RF ENGINEERING - வானலையியல்

  RF FREQUENCY - வானலைவெண்

  RF GROUND - வானலை நிலம்

  RHEOSTAT - தடைமாற்றி

  RHOMBUS - சாய்வுசதுரம்

  RIPPLE - குறுவலை - மாறுதிசையை மின்னோட்டத்தை ஒருதிசை மின்னோட்டமாக மாற்றும்போது, திகழும் மாறுதிசையோட்டத்தில் தோன்றும் ஏற்றத்தாழ்வுகள்

  RISE TIME - எழுநேரம்

  RISING EDGE - எழுவிளிம்பு

  ROTATION - சுழற்சி

  ROTOR - சுற்றகம்


  S

  SAMPLE - மாதிரி

  SAMPLING - மாதிரி எடுத்தல்

  SAMPLING RATE, SAMPLING FREQUENCY - மாதிரி வீதம் - ஒரு மாதிரியெடுப்பு முறைமையில் ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் மாதிரியெடுப்பின் எண்ணிக்கை

  SAMPLING THEOREM - மாதிரி எடுப்புத் தேற்றம் - ஒரு மாதிரியெடுப்பு முறைமையில் ஒரு குறிகையின் (கருதியலான) இழப்பின்றி மறுமீட்பிற்கு குறைந்தபட்ச மாதிரி வீதம் அக்குறிகையின் அதிக அலைவெண்ணின் இருபடியாவது இருத்தல் வேண்டிய நிபந்தனை

  SANDPAPER - மண்காகிதம்

  SATURATION - தெவிட்டு நிலை

  SATELLITE - செயற்கைக் கோள்

  SCANNER - வருடி

  SCATTERING PARAMETERS (S-PARAMETERS) - சிதறல் பண்பளவுகள் - ஒரு பலதுறை பிணையத்திற்கு (multi-port network) வழங்கும் அளிப்பு திறனின் எதிரொளிப்பு/பரப்புகை பண்புகளை (reflected/transmission charecteristics of power applied) விவரிக்கும் பண்பளவுகள்; இது அணியாக (matrix) வகைக்குறிக்கப்படுகிறது

  SCRAMBLING - கலரீடு

  SENSOR - உணரி

  SERDES - இயைப்பி

  SERIES CONNECTION - தொடர்நிலை இணைப்பு

  SERVER - வழங்கி

  SET - கணம்

  SET TOP BOX - மேலமர்வுப் பெட்டி - மறையிடப்பட்ட வடம் அல்லது செயற்கைக்கோள் குறிகைகளை தொலைக்காட்சியில் பெற இயலும் சாதனம்

  SHORT CIRCUIT - குறுக்கு மின்பாதை, குறுக்கிணைப்பு

  SHORT CIRCUIT (FAULT, ACCIDENT) - மின்கசிவு

  SHOT NOISE - மாது இரைச்சல் - ஒரு முடிவுறு எண்ணிக்கை துகள், எ.டு. கடத்திகளில் மின்னிகள், அல்லது ஒளியின் துளிமங்கள் ஆற்றலை ஏற்றிச்செல்லும்போது ஏற்படும் இரைச்சல்; இது அளவையில் புள்ளியியல் ஏற்றிறக்கங்களை அளிக்கிறது.

  SIDE BAND - பக்கப்பட்டை - ஒரு சுமைப்பி குறிகையின் பண்பேற்றத்தால் சுமைப்பியின் அலைவெண்ணிற்கு இருபுறமும் உருவாகும் அலைவெண் பட்டைகள்--இவைகளில் ஒன்று

  SIGNAL - குறிகை

  SIGNAL INTEGRITY - குறிகை மெய்மை

  SILICON - மண்ணியம்

  SIMULATION - பாவனை

  SIMULATOR - பாவிப்பி

  SINGLE PHASE - ஒற்றைத் தறுவாய்

  SINGLE SIDE BAND (SSB) MODULATION - ஒருபக்கப்பட்டைப் பண்பேற்றம் - வீச்சுப் பண்பேற்றத்தில் இரண்டில் ஒரு பக்கப்பட்டை நீக்கப்பட்ட வீச்சு பண்பேற்றம்; தொலைகாட்சி ஒளிபரப்பில் பயனாகிறது

  SINGLE-STUB (IMPEDENCE) MATCHING - ஒருமுளை (மின் மறுப்பு) பொறுத்தம்

  SKEW - இடைச்சுணக்கம் - இரு/பல (இணைக்)குறிகைகளுக்கிடையே உள்ள பரப்புகையில் கால வேறுபாடு

  SKIN EFFECT - பரிதி விளைவு - உயர் மாறுதிசை அலைவெண்களில், மின்னோட்டம் ஒரு கடத்தியின் மேல்பரப்பில் மட்டும் கட்டுப்படுதல்

  SKYSCRAPER - வானளாவி

  SKYWAVE - விண்ணலை

  SOCKET - பொறுந்துவாய்

  SODIUM - உவர்மம்

  SOLID ANGLE - திண்மக் கோணம்

  SOLDER FLUX - சூட்டிணை மெழுகு

  SOLDER IRON - சூட்டிணைக் கோல்

  SOLDER LEAD - சூட்டிணை உருகுகம்பி

  SONAR - ஊடொலிக் கும்பா

  SOUND CARD - ஒலி அட்டை

  SOURCE CODE - மூலக் குறியீடு

  SPEAKER - ஒலிபெருக்கி, ஒலிபரப்பி

  SPECTROMETER - நிறமாலைமானி

  SPECTRUM ANALYZER - நிறமாலைப் பகுப்பி

  SPHERE - கோளம்

  SPREAD SPECTRUM - பரவல் நிறமாலை

  SPREADSHEET - விரிவுத்தாள்

  STABILITY - நிலைப்புத்தன்மை

  STABILITY CONDITION - நிலைப்பு நிபந்தனை - ஒரு முறைமையின் நிலைப்பை உறுதிபடுத்த அதன் மாற்றுச்சார்பின் கதிர்களின் (poles) இருப்பிடத்தை (குறிப்பாக s-தளத்தின் வலது பாதியில் அமைவது) நிர்ணயிக்கும் நிபந்தனை

  STANDING WAVE - நிலையலை

  STANDING WAVE RATIO (SWR) - நிலையலை (மின்னழுத்த) விகிதம்; காண்க VOLTAGE STANDING WAVE RATIO

  STATIC ELECTRICITY - நிலைமின்சாரம் - ஒரு மின்காக்கும் பொருளில் சேரக்ரிக்கப்படும் மின்னூட்டம்

  STOP BAND - தடைப் பட்டை

  STRAIN - திரிபு, விகாரம்

  STREAM (OF BITS, DATA ETC.) - தாரை

  STRESS - தகைவு

  STRIPLINE - கீற்றுத்தடம் - மின்சுற்றுப் பலகைகளில் உள்ளடுக்குகளில் அச்சிடப்பட்ட மின்தடங்கள்

  STUB - முளை - ஒரு குறிப்பிட்ட நீளத்திலுள்ள திறந்த அல்லது குறுக்கிணைந்த (short-circuited) பரப்புத் தடம்

  SUBSYSTEM - துணைமுறைமை, துணையமைப்பு

  SUPERPOSITION THEOREM - மேல்படி தேற்றம் - ஒரு நேரியல் அமைப்பில் பல உள்ளீடுகளின் உடன்பாடாக ஏற்படும் வெளியீடு, அவைகளின் தனித்தனியாக ஏற்படும் வெளியீடுகளின் கூட்டுத்தொகைக்கு சமம்

  SUPPLY VOLTAGE - வழங்கல் மின்னழுத்தம்

  SURGE - எழுச்சி

  SURFACE MOUNT COMPONENT - மேல்பரப்பு உறுப்பு - மின்சுற்றுப் பலகைகளில் மேல்புறத்தில் பிணைக்கப்பட்ட உறுப்பு

  SUSCEPTANCE - ஏற்பு - ஒரு மின்தேக்கி அல்லது மின்தூண்டியின் மாறுதிசையோட்டம் கடத்தும் தன்மை; மின்தூண்டியில் 1/jwL மற்றும் மின்தேக்கியில் jwC என்கிற மதிப்புகள் கொண்டுள்ளது

  SWITCH, SWITCHING - நிலைமாற்றி, நிலைமாற்றம்

  SWITCHER, SWITCHING REGULATOR - நிலைமாற்றுச் சீர்ப்படுத்தி

  SYNCHRONIZATION - ஒத்தியக்கம்

  SYNCH CHARECTER - இசைவு உரு - ஒரு அமைப்பு மற்றொன்றுடன் ஒத்தியங்க செலுத்தப்படும் (இணை அல்லது தொடர்வரிசை) தரவு உருபடிவம் (data pattern)

  SYNCHRONOUS - ஒத்தியங்கு

  SYNTHESIS - இணைபடுத்தல்

  SYNTHESIZER - இணைபடுத்தி

   

  T

  TACHOMETER - சுழற்சிமானி, சுழற்சி அளவி

  TANGENT - தொடுகோடு

  TANK CIRCUIT - தொட்டிச் சுற்று

  TANTALLUM - இஞ்சாயம்

  TAPE RECORDER - நாடாப் பதிவி

  TARGET (IN A BUS ETC.) - இலக்கு

  TELESCOPE - தொலைநோக்கி

  TENSION - இழுவிசை

  TERMINATE (TRANSMISSION LINES) - முடித்துவிடு - எதிரலைகளை கட்டுப்படுத்த மின்தடையங்களை பரப்புத் தடங்களில் சேர்த்தல்

  TERMINATION RESISTOR, TERMINATION RESISTANCE - முடிப்பு மின்தடை, முடிப்பு மின்தடையம் - எதிரலைகள் ஏற்படுதலை தடுக்க மின் தடங்களின் சேர்க்கப்படும் அல்லது தற்செயலாக திகழும் மின்தடையம்

  TERRESTRIAL, TERRESTRIALLY - புவிப்பரவு, புவிப்பரவாக

  TEST BENCH - சோதனை மேடை

  TETRODE - நான்முனையம்

  THERMISTOR - வெப்பத்தடையம்

  THERMAL NOISE - வெப்ப இரைச்சல் - ஒரு கடத்தியில் மின்னிகளின் துள்ளலால் ஏற்படும் இரைச்சல்

  THERMOCOUPLE - வெப்ப இரட்டை

  THERMODYNAMICS - வெப்ப இயக்கியல்

  THICK FILM - தடிபடலம்

  THICK LENS - தடிவில்லை

  THIN FILM - மென்படலம்

  THIN LENS - மென்வில்லை

  THORIUM - இடியம்

  THROUGH-HOLE COMPONENT - துளைப்புகு உறுப்பு - மின் சுற்றுப்ப்லகைகளில் துளை வழிமங்கள் (through-hole vias) மூலம் பிணைக்கப்பட்ட உறுப்புக்கள்

  THROUGH-HOLE VIA - துளை வழிமம் - ஒரு சுற்றுப்பலகையின் இரு முகங்களையும் எட்டும் வழிமம்

  THROUGHPUT - செய்வீதம்

  THYRATRON - வளிமும்முனையம்

  TIMEBASE - காலவடி

  TITANIUM - வெண்வெள்ளி

  TONE - தொனி

  TOROID(AL COIL) - நங்கூரச்சுருள்

  TRANSPONDER - செலுத்துவாங்கி - வானலைக் குறிகையை ஒரு நிர்ணயிக்கப்பட்ட அலைவெண்ணில் பெற்று இன்னொரு நிர்ணயிக்கப்பட்ட அலைவெண்ணில் திரும்ப அக்குறிகையை செலுத்தும் சாதனம்; செயற்கைக்கோள்கள், விமானங்கள், கப்பல்கள் ஆகியவற்றில் இவை பொறுத்தப்படுகின்றன

  TRANSFER FUNCTION - மாற்றச் சார்பு

  TRANSFORM - உருமாற்று, உருமாற்றம்

  TRANSCEIVER - செலுத்துப்பெறுவி

  TRANSIENT - மாறுநிலை

  TRANSMISSION LINE - பரப்புத் தடம், செலுத்துத் தடம்

  TRANSMITTER - செலுத்தி

  TRAVELLING WAVE TUBE (TWT) - இயங்குஅலைக் குழல் - நுண்ணலையை ஏற்படுத்தும் ஒரு சாதனம்

  TRIAC (TRIODE FOR AC) - மாறுமின் மும்முனையம் - மாறுமின்னோட்ட கட்டுப்பாட்டிற்கு பயனாகும் சாதனம்; இது தொராயமாக இரண்டு பின்பிணைந்த (back-to-back) மண்ணியத் திருத்திகளுக்கு (SCR) சமம்

  TRIODE - மும்முனையம்

  TRIGGER(ING) - குதிரை(யிடல்)

  TRIPPLER - மும்மடங்காக்கி

  TROPOSHERE - அடிவளிமண்டலம்

  TRUTH TABLE - மெய் அட்டவணை

  TUNER - இசைப்பி

  TUNED - ஒத்தியைந்த, சுரம்கூட்டிய

  TUNED AMPLIFIER - இசைப்புறு மிகைப்பி

  TUNNEL DIODE - சுரங் இருமுனையம், சுரங்கி

  TUNGSTEN - மெல்லிழையம்

  TURBINE - சுழலி

  TWEETER - மேல்சுர ஒலிபெருக்கி

  TWINAX CABLE - ஈரச்சு வடம்

   

  U

  ULTRAVIOLET - புறஊதா

  ULTRA HIGH FREQUENCY (UHF) - அதிஉயர் அலைவெண்

  ULTRASONIC - கேளாஒலி

  ULTRASOUND - ஊடொலி

  UNDERFLOW - குறைப்பாய்வு

  UNDERSHOOT - கீழ்பாய்வு

  UNIFORM QUANTIZATION - சீரானச் சொட்டாக்கம் - உள்ளீட்டுக் குறிகை வீச்சை சீரான படிநிலைகளாக பிரிக்கும் சொட்டாக முறை

  URANIUM - அடரியம் - அதிகளவு அடர்த்தியான கதிரியக்க உலோகம்; வெள்ளி நிறமானது

   

  V

  VANADIUM - பழீயம்

  VARIANCE - மாறுபாட்டெண்

  VECTOR QUANTIZATION - நெறிமச் சொட்டாக்கம் - நெறிமங்களை வகைக்குறிக்கும் சொட்டாக முறை; உள்ளீடு குறிகையை ஒரு நெறிம வெளியை (vector space) சேர்ந்ததாக கருதினால், அதை குறைந்த நெறிமங்களில் தோராயப்படுத்தும் சொட்டாக்க முறை

  VELOCITY - திசைவேகம்

  VERTICALLY POLARIZED WAVE - செங்குத்து/நெடு முனைவாக்கப்பட்ட அலை - மின்புலம் நெடுதளத்திலேயே அமையும் ஒளி அல்லது வானலை

  VESTIGIAL SIDE-BAND MODULATION - எச்சத்தக்கப் பக்கப்பட்டை பண்பேற்றம் - ஒரு வகையான வீச்சு பண்பேற்றம்; இதில் ஒரு பக்கப் பட்டையின் ஒரு பகுதியும் மற்றது முழுமையாகவும் செலுத்தப்படுகிறது; தொலைகாட்சி ஒளிபரப்பில் பயனாகிறது

  VIA - வழிமம் - ஒரு பன்னடுக்கு மின் சுற்றுப்பலகையில், மின் தடம் ஒரு அடுக்கிலிருந்து மற்ற அடுக்கிற்கு கடப்பதற்கு அமைக்கபடும் சிறுதுளை

  VIDEO - ஒளிதோற்றம்

  VIDEO RECORDER - ஒளிதோற்றப் பதிவி

  VOLTAGE REGULATOR - மின்னழுத்தச் சீர்ப்பி

  VOLTAGE STABILIZER - மின்னழுத்த நிலைப்பி

  VOLTAGE STANDING WAVE RATIO (VSWR) - நிலையலை (மின்னழுத்த) விகிதம் - எதிரலையின் வலுமையை குறிப்படும் அளவு; இது 1 அருகில் இருப்பதே சிறந்தது; அதிக அளவு என்பது முனைப்படுத்தல் மின்தடையத்தின் பொறுந்தாநிலை; நிலையலையின் அதிகபட்ச-குறந்தபட்ச மின்னழுத்த விகிதம்

  W

  WAFER - சீவல்

  WAVE FRONT - அலை முகப்பு

  WAVE PROPAGATION- அலைப் பரவுதல்

  WAVEGUIDE - அலையடை, அலைவழிகாட்டி, அலைவழிபடுத்தி

  WAVEFORM - அலைவடிவம், அலைப்படம்

  WAYPOINT - பாதைப்புள்ளி - கடல், தரை அல்லது வான வழிக்காட்டலுக்கு மேற்கோள்ளாக பயன்படுத்தும் ஒரு குறிப்பிட்ட புவி இருப்பிடம்; இது உலக இடம் காட்டும் அமைப்பில் (GPS) பயனாகிறது

  WEATHER RADAR - வானிலை கதிரலைக் கும்பா

  WHITE NOISE - வெண்ணிறைச்சல்

  WIRELESS FIDELITY (WI-FI) - கம்பியில்லா மெய்நிலை

  WOOFER - அடிச்சுர ஒலிபெருக்கி

  WORD (= DOUBLE-BYTE) - ஈரெண்ணெண்

  X-RAY - ஊடுக்கதிர்

  YOKE - நுகம்

  ZERO (OF A TRANSFER FUNCTION) - சுழியம் - ஒரு மாற்றுச்சார்பின் வகுபடுக் கோவையின் மூலங்கள்

 • பகிர்ந்தளிக்க :

தொடர்புடைய செய்திகள்
சுவிஸ் செய்தி
மரண அறிவித்தல்
சட்டம்
உலக செய்தி
 மரண அறித்தல்
jasminbet istanbulevdeneve instagram takipçi hilesi evden eve nakliyat web viewer instagram takipçi instagram türk takipçi satın al nakliyat free followers for instagram instagram takipçi instagram takipçi satın al instagram free followers instagram takipçi free instagram followers instagram takipçi kasma instagram beğeni hilesi cheat follower for instagram instagram giriş instagram free follower Ankara Travestileri Pendik Escort izmir escort ankara escort şişli escort Taksim Escort Halkalı Escort Kurtköy Escort Pendik Escort Beşiktaş Escort Etiler Escort Altyazılı porno izle Şirinevler Escort Ankara Escort istanbul escort Kurtköy Escort Bahçeşehir Escort Bahçeşehir Escort Sincan Escort Mecidiyeköy Escort Türkçe alt yazılı porn Ataköy Escort Maltepe Escort beylikdüzü escort İstanbul Travestileri Beylikdüzü Escort Bayan ankara escort beylikdüzü escort eskisehir escort bakırköy escort ankara escort Antalya escort Ankara escort bayan porno izle ankara escort Türkçe altyazılı porno Beylikdüzü Escort Türkçe Altyazılı Porno Eryaman Escort Göztepe escort Beylikdüzü Escort By skor Ümraniye Escort izmir escort Keçiören Escort istanbul escort Anadolu Yakası Escort Beylikdüzü Escort Bahis Forum Altyazılı Porno porno izle porno Ankara Escort Ankara Escort Bayan izmir escort bayan izmir escort Ankara Escort Bayan istanbul escort Atasehir escort Mersin Escort Bayan Mersin Escort Bayan ankara escort antalya escort Ankara Escort escort ankara instagram takipçi instagram takipçi free followers for instagram instagram takipçi satın al instagram free followers free instagram followers instagram takipçi kasma instagram beğeni hilesi cheat follower for instagram instagram giriş instagram free follower hacklink satış hacklink panel istanbul evden eve nakliyat hacklink panel instagram takipçi hilesi wso shell hacklink satış hacklink hacklink satış instagram takipçi kasma instagram giriş instagram free follower instagram beğeni hilesi free instagram followers cheat follower for instagram instagram takipçi instagram free followers instagram takipçi satın al instagram takipçi hilesi free followers for instagram döner kapı otomatik kapı servisi bft türkiye mantar bariyer bft türkiye Suadiye Escort türkçe altyazılı porno Ümraniye Escort Ümraniye Escort Escort Bayan Kadıköy escort Şerifali Escort Ataşehir Escort Maltepe Escort Görükle escort Kadıköy Escort Kartal Escort Bostancı Escort Kurtköy Escort Kurtköy Escort Bostancı Escort Pendik Escort Kadıköy Escort Pendik Escort Maltepe escort Pendik Escort Kadıköy Escort Gebze Escort Ataşehir escort Kartal Escort Samsun Escort Samsun Escort Mersin Escort Bayan ankara bayan escort Malatya Escort Bayan Kayseri Escort Bayan Kayseri Escort Escort Gaziantep Gaziantep Escort Gaziantep Escort Eskisehir Escort Bayan Eskişehir Escort Escort Bursa Bursa Escort Escort Bursa Escort Beylikdüzü Beylikdüzü Escort Bayan Beylikdüzü Escort Escort Beylikdüzü Antalya Escort Escort Antalya Escort Alanya Alanya Escort Escort Adana Malatya Escort Alanya Escort Bayan Konya Escort Bayan Bodrum Escort Bayan Kuşadası Escort Bayan İskenderun Escort Escort Gaziantep Adana Escort Bayan Bursa Escort instagram takipçi kasma instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi instagram giriş instagram takipçi satın al instagram free followers instagram free follower cheat follower for instagram free instagram followers free followers for instagram Escort Zonguldak Samsun Escort Escort Samsun Mersin Escort Bayan Escort Malatya Escort Kayseri Kayseri Escort Gaziantep Escort Bayan Gaziantep Escort Antep Escort Escort Eskişehir Eskişehir Escort Bursa Escort Bayan Bursa Escort Bursa Escort Beylikdüzü Escort Bayan Beylikdüzü Escort Beylikdüzü Escort Beylikdüzü Escort Bayan Antalya Escort Antalya Escort Alanya Escort Bayan Alanya Escort Adana Escort Bayan Malatya Escort Bayan Escort Alanya Escort Konya Escort Bodrum Escort Kuşadası Antakya Escort Gaziantep Escort Escort Adana Bursa Escort Kıbrıs escort istanbul escort istanbul escort Cami halısı Cami halısı Cami halısı Cami halısı Cami halısı Cami halısı Cami Halısı Cami Halısı Cami Halısı
kadıköy escort diyarbakir escort adana escort elazığ escort erzurum escort escort erzurum mersin escort porno izle porno porno izle porno konulu porno escort sivas escort sivas escort corum tokat escort adana escort diyarbakir escort