19.12.2017.இடம்பெறும் சனிப்பெயர்ச்சியால்.- லக்கினத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு எப்படி இருக்கும்,
 • 19.12.2017.இடம்பெறும் சனிப்பெயர்ச்சியால்.- லக்கினத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு எப்படி இருக்கும்,

  தொகுப்பு.மார்கண்டு தேவராஜா(LLB)மயூராகோல்ட்ஸ்மித்  சுவிட்சர்லாந்து.மிதுன  லக்கிலத்தில் பிறந்தோருக்கான பலன்கள் கீழே கொடுக்கப் பட்டுள்ளது.

  லக்ன பொதுப்பலன்கள்,
  ஒவ்வொரு மனிதனும் இப்பூமியில் பிறக்குபொழுது ஜாதகம் என்ற ஒன்று நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. அவரவர்கள் ஜாதகம் எழுதினாலும் எழுதாவிட்டாலும் ஜாதகத்தின் மேல் நம்பிக்கை இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் ஒவ்வொரு மனித ஜீவனுக்கும் ஒரு லக்னம் ஒரு ராசி ஒரு நட்சத்திரத்தில் ஜனனம் நடைபெறுகிறது. லக்னம் என்பது உயிர். ராசி என்பது உடல். உயிரில்லாமல் இந்த உடல் இல்லை உடல் இல்லாமல் உயிர் இல்லை, உடலும் உயிரும் இணைந்ததே ஆன்மாவாகும்.

  இங்கு ஒவ்வொருவருக்கும் எந்த லக்னத்தில் பிறந்தால் என்ன பலன்கள் என்ற விவரங்களை சுருக்கமாக இங்கு அடியில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இது ஒரு பொதுப்பலன்களேயேன்றி சிறப்புப் பலன்கள் அல்ல மேலும் லக்னபலனும் அடுத்துவரும் ராசிபலனும் கிட்டதட்ட ஒரேவிதமான பலன்களைக் குறிக்கும்.

  உங்கள் ஜாதகப்படி உங்களுக்கு ஒரு லக்னம் இருக்கும். அதற்கு இங்கு கிழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள பலன்களைப் பார்க்கவும். அதே சமயம் “ராசி” என்ற ஒன்று இருக்கும், அதற்கு ராசிக்குரிய பலன்களைப் பார்க்கவும். மேலும் “லக்னம்” எந்த ராசியில் உள்ளதோ அந்த ராசிக்குரிய பலனையும் பார்க்கவும். அப்படிப் பார்க்கும் பொழுது ஓரளவு பொதுப்பலன்கள் ஒத்துவரும்.

  உதராணமாக ஒருவர் “சிம்ம லக்னம்” மீன ராசி ரேவதி நட்சத்திரத்தில் பிறந்ததாக வைத்துக் கொள்வொம், சிம்ம லக்னத்துக்குரிய பலன்களை சிம்ம லக்னம் என்ற தலைப்பில் பார்க்கவும். அத்துடன் “ராசி பலன்கள்” என்ற தலைப்பில் சிம்மராசி என்ற தலைப்பில் உள்ள பலன்களைப் பார்க்கவும். அத்துடன் மீன ராசிக்குரிய பலன்களையும் படித்துப் பார்க்கவும்.

  மற்றுமொரு உதாரணத்துடன் விளக்குகிறோம். ஒருவர் “விருச்சிக லக்னம்” புனர்பூச நட்சத்திரம் மிதுன ராசியில் பிறந்ததாக வைத்துக் கொள்வோம். அவர் முதலில் விருச்சிக லக்னம் என்ற தலைப்பில் விருச்சிக் ராசி என்ற தலைப்பில் உள்ள விவரத்தை படித்தபின், ராசி பலன்கள் என்ற தலைப்பில் விருச்சிக ராசி என்ற தலைப்பில் உள்ள விஷயங்களையும் அதன்பின் மிதுனராசி என்ற தலைப்பில் உள்ள பலன்களையும் படித்துப் பயனடையுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது.

  அதன்பின் நட்சத்திரப் பலன்கள் என்ற தலைப்பில் நீங்கள் பிறந்த நட்சத்திரத்துனுடைய பொதுப்பலன்களையும் மேலும் ஒவ்வொரு நட்சத்திரத்திற்கும் உரிய தேவதைகளையும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அவற்றைப் பார்த்துப் படித்து அந்தந்த தேவதைகளை வணங்கி அருள்பெறுக.

  ராசிகளும் அதில் அடங்கியுள்ள நட்சத்திர பாதங்களும்.


  நட்சத்திர வடிவம் மற்றும் கூட்டு எண்.


  கீழே ஒவ்வொரு நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களின் கணம், மரம், மிருகம், பஷி, நாடி, ரஜ்ஜூ இவை பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது. இதையும் ஒவ்வொருவரும் அவசியம் தெரிந்து கொள்ளல் வேண்டும். திருமணப் பொருத்தத்திற்கு இந்த விஷயங்கள் மிகவும் முக்கியமானது ஆகும். மேலும் இவைகளைத் தெரிந்து அதற்குரிய பரிகாரங்களைச் செய்ய நன்மை அளிக்கும்.

  கணம் :-

  கணம் என்றால் “குணம்” என்று பொருள். மனிதர்களை 1. தேவகணம், 2. மனுஷ கணம், 3. ராஷஸ கணம் என்று முன்னோர்கள் பகுத்து இந்தந்த நட்சத்திரங்களில் பிறந்தவர்கள் இன்ன குணம் உடையவர்கள் என்று குறிப்பிடப்பட்டுக்ள்ளனர். தேவ கணத்தில் பிறந்தவர்கள் உயர்ந்த குணமும் நல்ல சிந்தனையும் உடையவர்கள். மனுஷ கணத்தில் பிரந்தவர்கள் சராசரி மனிதனுடைய குனத்தைப் பிரதிபலிப்பவர்கள் என்றும், ராஷஸ கணத்தில் பிறந்தவர்கள் கோப குணமும், சற்று முரட்டு சுபாவம் உடையவர்கள் என்று நம் முன்னோர்கள் பகுத்தாய்வு செய்துள்ளார்கள்.

  மரம்:-

  ஒவ்வொரு நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்குமான மரம் இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்த மரம் எதற்காக என்றால் “குழந்தைப் பாக்யம்” எப்படி என்பதைப் பற்றி அறிய உதவும். இதில் பால் உள்ள மரம் பால் இல்லா மரம் என இருவகைப்படும். பால் இல்லா மரங்களில் பிறந்தவர்களுக்கு குழந்தை பாக்யத்தில் சிறு சிறு தடைகள் ஏற்படும். அதைக் கணக்கிடுவதற்கு இந்த மரங்கள் நமக்குப் பயன்படுகிறது. இந்த மரங்களை நட்டு வணங்கி வந்தால் நமக்கு சகல நலங்களும் கிட்டும் என்று முன்னோர்கள் தீர்மானித்தார்கள்.

  மிருகம்:-

  அதே போல் ஒவ்வொருவரும் தாங்கள் பிறந்த நட்சத்திரத்திற்குரிய மிருகம் எவை என்பதைப் பற்றி அவசியம் தெரிந்து கொள்லல் வேண்டும். இந்த மிருகம் எதைக் குறிப்பிடுகிறது என்றால் திருமணம் பொருத்தத்தில் “யோனிப் பொருத்தம்” என்ற விஷயத்திற்கு அவசியம் கணக்கிடப்படுகிறது. இது திருமணப் பொருத்தத்தில் மிக முக்கியமானது. யோனிப் பொருத்தம் இல்லையென்றால் திருமணம் செய்ய இயலாது என்பதேயாகும்.

  பஷி:-

  ஒவ்வொருவரும் எந்தப் பஷியில் பிறந்துள்ளோம் என்பதை அவசியம் தெரிந்து கொள்ளல் வேண்டும். இவையும் திருமணம் பொருத்தத்தில் முக்கியமானது ஆகும்.

  நாடி:-

  நம் உடம்பில் 3 விதமான நாடிகள் உள்ளன. அவை வாதம் பித்தம், சிலேத்துமம் ஆகும். ஒரே நாடியில் பிறந்தவர்களை இணைக்கக் கூடாது என்றும், அதனால் பிரச்சனை வரும். திருமணம் பொருத்தத்தில் உள்ளதால் ஒவ்வொருவரும் தாங்கள் எந்த நாடியில் பிறந்தோம் என்பதை அறிந்து கொள்வது முக்கியமானது ஆகும்.

  ரஜ்ஜூ:-

  ஒவ்வொருவரும் எந்த “ரச்சுவில்” பிறந்துள்ளோம் என்பது மிக முக்கியமானது. ரச்சு என்றால் “மாங்கல்யம்” என்று பொருள். மாங்கல்யம் பெண்கள் அணியக்கூடியது. கணவன் ஆயுளுடன் இருக்க வேண்டும் என்றால் நீண்ட ஆயுள் அல்லது பெண்களுக்கு மாங்கல்ய பலம் அதிகம் வேண்டும். இந்த ரச்சு என்பது சிரசு ரச்சு, கண்ட ரச்சு, வயிறு ரச்சு, துடை ரச்சு, பாத ரச்சு என 5 வகைப்படும். இவைகளில் நாம் எந்த ரச்சுவில் பிறந்துள்ளோம் என்பதை அவசியம் தெரிந்து கொள்ளல் வேண்டும். “ரச்சு” திருமணப் பொருத்தத்தில் மிக மிக முக்கியமானது. ரச்சு தட்டினால் திருமணம் செய்யக் கூடாது என்பது விதி.

  3) மிதுனம் (லக்கின) ராசிக்காரர்கள் :
  தான் வீட்டை பராமரிக்க விட்டாலும் வேலை ஆட்களை வைத்து அழகாக பராமரிப்பவர்கள். எப்போதும் வீட்டு ஜன்னல்கள் முடப்பட்டு இருக்கும்.
  வாசனை புகைகளுடன் வீடு இருக்கும். சொந்தவீடு வாங்கிய பின் செல்வ செழிப்புடன் இருப்பார்கள். தனித்த வீட்டில் இருக்கவே பெரிதும் ஆசைபடுவார்கள். அண்டை வீட்டாருடன் நட்புடன் இருக்க விரும்புவார்கள். நல்ல தண்ணீர் வசதியுள்ள பாதுகாப்பான வீட்டிலேயே குடியிருக்க விரும்புவார்கள்.
  வீட்டிற்கு உள்ளே அடிக்க வேண்டிய அதிர்ஷ்ட நிறம் : வெண்மை, மின்னும் நிறம்,
  வீட்டிற்கு வெளியே அடிக்க வேண்டிய அதிர்ஷ்ட நிறம் : நீலம், அடர்ந்த வர்ணம்
  காம்பவுண்டுக்கு கேட்டுக்கு அடிக்க வேண்டிய அதிர்ஷ்ட நிறம் : பச்சை, சயான், பிஸ்தா.

 • பகிர்ந்தளிக்க :

தொடர்புடைய செய்திகள்
சரித்திரம்
உலக சட்டம்
இலங்கை செய்தி
சாதனையாளர்கள்
 மரண அறித்தல்
wso shell IndoXploit shell r57 shell hacklink hacklink satış wordpress download Google hacklink